Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Görög történet I.

2009.12.15

1. Tétel:A krétai és a mykénéi civilizáció

 

A krétai civilizáció:

-A 3. évezred utolsó századaiban Kréta belépett a civilizáció fejlődési szakaszába. (Európában elsőként)

-bizonyítékok: -leletek gazdagsága, települések növekedése, palotaépítkezések, írás megjelenése

-írásbeliségük, egysíkú, néhány fogadalmi lap, a többi kizárólag gazdasági dokumentum, könyvelés jellegű feljegyzések.

-Krétának nincs története a szó szoros értelmében, történeti fejlődését csak vázlatosan lehet megrajzolni a régészeti leletanyagok alapján.

- magába foglalja: -a középső és a késői bronzkort (kb. 2000-1580)

                              -a középső és a késői minósi kultúra korát (kb. 1580-1100)

-palotaépítkezések: -régebbi (2000-1700)

                                -újabb paloták, a határvonal 1700 körül van

                                -knóssosi paloták késői kora (1450-1375)

                                     -palota utáni korszak

-a városok gazdasági és politikai központokká váltak

-Négy nagy palotaközpont:

1.       Knóssos

2.       Phaistos

3.       Mallia

4.       Zakro

-mivel erődöknek, városfalaknak nincs nyoma, így együttélésük békés, kiegyensúlyozott lehetett.

-a régi paloták korában még nem mutatkozik Knóssos fölénye

-1700: „régi paloták” pusztulása = a virágzás első századának vége

                -ok nem biztos. Lehet külső támadás, bevándorlás, hódítás, földrengés

-„Új paloták kora”:

                -Kréta elérte virágzása tetőpontját

                -továbbszélesedtek kereskedelmi kapcsolatai, elsősorban a keleti civilizációkkal

                -az Égei-tenger,települések létesülnek egyes szigeteken, sőt Kis-Ázsia partján is.

-Kréta civilizációja egyre erősebb hatást gyakorolt a görög szárazföld lakóira is, erősen befolyásolta a 16. sz. korai mykénéi kultúrájának kialakulását és jellegét.

1500: Thérai vulkán kitörése

                -szökőár, földrengések, kitörés mérges gázai, sűrűn hulló vulkáni hamu óriási pusztítást végzett Krétán

                -városok összeomlása és leégése, flotta pusztulása, termőföld használhatatlanná vált

                -a következő évtizedek leletanyagában, azonban újjáépülés, regeneráció figyelhető meg

15. sz. közepe:

                -sok krétai település elpusztult, emberi pusztítás következtében

                -átépült a knóssosi palota, új urak kezén  -a mykénei görögség egy csoportja szerezte meg az uralmat

                Hogyan? Katonai támadás v hódítás v dinasztikus kapcsolatok…

                -Kréta a mykénei világ részévé vált

1375: Knóssosi palota végleges elpusztulása: -a politikai és gazdasági hegemónia : Mykéne

1200: a katasztrófák után újabb mykénei csoportok költöztek át Krétára

11. század:           -görög jellegűvé vált a sziget a bevándorló dórok miatt

Gazdasági élet

-komplex, gabonatermelésen és kertművelésen alapuló földművelés (mediterrán polikultúra)

-eke használata, legeltetős állattenyésztés (juh, kecske)

-fűszer-, illatszer-és festőnövények termesztése

-gyapjútermelés, len szövet

-bronz és nemesfém feldolgozás, kerámia, fazekaskorong elterjedése

-elefántcsont faragás, mely import nyersanyagból dolgozott, fa exportálása

-fontos szerepet játszott a hajózás, illetve a hajóépítés fejlődése

-teherhordó állatokkal végzett szállítás mellett, kerekes járművek használata, útépítések

Kereskedelmi kapcsolataik:

                -Égei-tenger szigetei

                -Kis-Ázsia nyugati partjai

                -Ciprus

                -Szíria

                -Egyiptom (ábrázolások gyakran mutatják, ahogy a keftiuk hozzák a jellegzetes krétai vázákat, olajjal, borral, illatszerekkel…) 

Cserekereskedelem

                 -súlyra mért nemesfém, szabványos formájú rézlapok…

A társadalom

-A korai minósi korban kibontakozó társadalmi rétegződés a középső minósi korban eljutott az osztálytársadalom megszilárdulásáig

-több tízezres lakosságú városok, nem faluk

-paloták: fényűző berendezések, díszítések,

-a falusi-kisvárosi közösségekben élő parasztok és a városokba tömörülő kézművesek termékeikkel adóztak az uralkodó osztálynak, ill. az azt vezető és képviselő uralkodóknak és bürokratikus apparátusuknak, amely ezen az úton halmozta fel a saját ellátására és a külkereskedelmi cserecéljaira szolgáló fölöslegeket

-a városok az uralkodó osztály központjaivá váltak,

-Palota funkciója: „palotagazdaság”

                -uralkodó lakhelye

                -hivatalos reprezentáció színhelye

                -kormányzati központ

                -vallási központ

                -gazdasági élet irányítói

                -csereforgalmak centrumai

-1. falusi-kisvárosi parasztság

-2. kiszolgáló személyzet (tengerészek, kikötői személyzet, szállítómunkások)

-3. kézművesek

-4. bürokraták

-5. uralkodó réteg

Az állam

-Kréta fénykorában több állam is működött lsd. nagy paloták

-békés egymás mellett élés (nincs hadsereg, se fegyverek)

-Knóssos vezető szerepe valószínűnek látszik, de ez teljes uralommá, csak az achai hódítással, a többi palotaközpont kiküszöbölésével válik

-a tenger és az erős flotta védelmet biztosított a sziget számára

-az egyes központok összehangolták külső gazdasági és politikai tevékenységüket

-az ábrázolásokon nem jelenik meg a király, kormányzó, bíráskodó és harci tevékenysége

-nincs biztosan uralkodót ábrázoló alkotás (lehet személyének szentsége, tiltotta)

-a krétai királyság erőteljesen szakrális jellegű

-maga a Minós név nem személynév, hanem méltóságnév lsd. „fáraó”

-fejlett bürokratikus rendszer, írnokok csoportja

-a kultikus életnek nincsen monumentális épülete, a palota kezében volt

A vallás

-jelentős a vallás szerepe

-nincsenek az ókori Keletre jellemző monumentális templomok csak „házi kápolnák”, szentélyépületek

-kultuszhelyek pl: hegyi magaslatok, barlangok (Odysseiában is említett Eileithya-barlan)

-fák, oszlopok kultusza

-szentélyábrázolások pecséteken, gyűrűkön, domborműveken

-kultikus szimbólumok:

                -kettősbárd = labrys (összefügg a labyrinthos nevével)

                -szent szarvak „stilizált bikaszarvak”

-kőoltárok, rituális kagylókürtök

-különféle edények (rhytonok…)

-a termékenység központi szerepet foglal el

                -minósi vallásban a női elem dominált, összekapcsolódva a természettel

                -kiemelkedő a nők a papnők és az istennők szerepe

                -matriarchátus maradványinak hatását tételezik fel

-istenek antropomorf ábrázolása

-politeista vallás

-pl. -állatok úrnője ~ Artemis  ---  -állatok ura ~ Apollón v Hermés

      -kígyós istennő – házi kultusz képviselője ~ Athéna

      -agyag galambszobrok ~ Aphrodité-kultusz előzményei

-az istenalakok nevét nem ismerjük

-megjelenik a félig emberi, félig állati démonalakok

A művészet:

-az importként Krétára kerülő tárgyak és módszerek alakították a művészetet is

(kyklasi idolok, spirálokkal díszített kerámia, egyiptomi színes kőedények…)

-krétai építészet magas színvonala (kút-, ciszterna-, út-, hídépítések)

-paloták szerkezete, egy-egy építészegyéniséghez tartozott (Diadalos mitikus alakja)

-többemeletes épületek

-lakó-, fürdő-, reprezentatív helyiségek, raktárak, műhelyek, oszlopsorok, lépcsők, világítóudvarok,

-EVANS tárta fel a knóssosi palotát

-freskófestészet (kerti jelenetek, ünnepek, szertartások, táncok, sportesemények)

-a krétai művészet legtöbbet az egyiptomi művészettől tanulta

-hiányzik a nagyszobrászat

-a gliptika már korán szép mértani és figurális díszű pecséteket produkál, az új paloták idején pedig valódi miniatűr remekműveket alkot

-kiemelkedő művészeti ágai:         -kerámia + vázafestészet

-Kamares-vázák (20-18. sz.)          -sötét alapon világosabb színű (fehér, sárga, narancs, vörös)

                                                               -változatos motívumok (spirálisok, virágok, állat-és emberalakok)

-18. sz-i vázák:                   -fehér festés sötét alapon

-16-15. sz.:           -világos alapon sötét festés

-növények, tengeri álatok megjelenése

-a személyiség és az érzelmek nem jelennek meg

Az írás

-megteremtette saját önálló írásrendszerét

-első biztos írásos emlékek: a knóssosi pecsétlenyomatok, a középső minósi kor elejéről

-első írástípus: a hieroglif (piktografikus) írás

-Lineáris A:

                -a középső minósi kor folyamán jelenik meg

                -szótagírás

                -máig megfejthetetlen

-Lineáris B:

                -Knóssos achai urai és a szárazföld mykénéi fejedelemségei használták, a gr nyelvű szövegek lejegyzésére

                -a gr nyelv korai változata

                -1952-ben fejtették meg (Michael Ventris, John Chadwick)

 

A MYKÉNÉI CIVILIZÁCIÓ

-17-16. sz. gr-ség fejlődésében gyors fellendülés

-a belső fejlődést erősítették külső hatások (Kréta, Kis-Ázsia, Egyiptom)

-bekapcsolódik a tengeri kereskedelembe (Szicília, D-Itália...)

-átveszi Kréta kereskedelmi szerepét

-első kupolasírok (Pylosban) megjelenése

-az aknasírok kincsei krétai eredetű tárgyaik tanuskodnak a mykénéi uralkodók gazdagságáról és hatalmáról

-1500: Santorin vulkán kitörése, Kréta meggyengült, mykéne ezt kihasználja

-1460-50: Kréta achai uralom alá került

-mykénei kereskedők terjeszkednek (Égei-tng, Szicília, Itália, Szíria, Egyiptom)

-írásbeliségük nem tartalmaz történeti forrásokat, az egyiptomi ábrázolások mutatják, h Kréta keres.kapcs. átszállnak mykénére

Gazdasági élet

-~ Krétánál

-új kereskedelmi kapcs: Brit-szigetek + Balti tenger

Tulajdonviszony:

-Lineális B dokumentumok adnak felvilágosítást

-az E-sorozatok táblaanyagából kirajzolódnak a fő birtoklási formák:

1.       Damosok (közösségek, városok, falvak) földjét kettős birtoklási formában, birtokolják

-két alapvető egysége:

a, Ktimena-föld: a birtokosok (ktoinoochoi) egyénileg birtokolnak, s így művelik (műveltetik) v bérletbe adják.

b, Kekemena-föld: a ktoinoochosok együttese, a damos közösség kollektíven birtokol, nagyrészt bérbeadás útján hasznosít

2.       Temenosok (király, hadvezér, elkülönített birtokai)

3.       Kama (bérbe adott királyi területek)

Társadalom:

  1. Király + hadvezér
  2. Arisztokrácia (bürokratikus-, katonai vezérek, papság, nagybirtokosok)

Kisebb közösségek vezetői (korete, qasireu)

  1. Damosok szabad birtokosai, a ktoinoochosok

-Telestai adózó, szolgáltató, közmunkát végző réteg, egyénenként számon tartott önálló réteg

4. Kamaeusok: (állami földön munkával és beszolgáltatással tartozó réteg)

5. Doelosok: (szolgák, rabszolgák; munkacsoportok, „isten szolgái= theoio doeloi”)

6. Démioergos (hajózási és kereskedelmi személyzet)

Államszervezet

-az ókori keleti despoták általános típusának egyik esete

-kormányzati bürokrácia, adóztatás, katonai tényező nagy szerepe

1.       Wanax = király

-szakrális uralom, istenkirályság jellegű

-palota a kormányzat központja, gazdasági élet irányítója

2.       Lawagetas = hadvezér

-a lawos élén állt (lakosság alapkategóriája, katonáskodó, hadiszolgálatra kötelezett réteg)

-eqeták = katonai tisztségviselők

-a hadsereg elitjét a szekérharcosok alkották

A mykénei kor államai:

-Homeros: Ilias II. éneke, ún. „hajókatalógus”

-mykénéi nagykirályság elképzelése, mely az egész görögséget egyesítette volna

-Hajókatalógusban 29 állam szerepel

pl: Kréta-Knossos, Peloponnésos-Pylos, Athén, Thébai, Mykéne, Lakedaimón

Írás:

-Lineáris B : krétai Lineáris A írásból alakult ki.

-89 szótagjel + ideogrammák

-királyi kincstár könyvelése, történeti, jogi, vallási szövegeknek nincs nyoma

Művészet:

-kyklopikus falakkal védett várak

-megarontípuú házból kinőtt paloták

-kupolasír (tholos) a krétai előzmények folytatása

-paloták díszítése, krétai mintát követ

Vallás: -krétai jellegű, megjelennek az istennevek a szentélyek falain

Mykénei világ meggyengülése:

-13. sz-ban elérte fejlődésének csúcspontját

-1200: Kzp-Gr.o-ban és a Peloponnésoson a mykénei centrumok nagy része elpusztul, ellenséges támadások miatt

-az elpusztított területekről tömegesen menekül a lakosság

-okok:

                -fő ok a külső támadás lehetett?

                -klimatikus változások?

                -gazdasági zavarok?

                -belháborúk?

                -tengeri népek vándorlása?

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Amoxicillin Dose For Acne Lesphorma

(Lesphorma, 2019.08.31 20:25)

Cialis Ketoconazol Cuanto Cuesta Cialis En La Farmacia Sildenafil En Ligne 120 Mg <a href=http://euhomme.com>generic 5mg cialis best price</a> Diclofenac Cheap Generic Celebrex