Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tegea

2009.12.15

44./7. A Manthurikon nevű síkság már Tegea területéhez tartozik, és mintegy ötven sztadion választja el Tegeától. Az úttól jobbra a magasnak éppen nem mondható Krésziosz-hegy emelkedik, amelyen Aphneiosz szentélye áll. A tegeai hagyomány szerint ugyanis az történt, hogy Arész elcsábította Aeropét, akit később annyira kimerített a szülés, hogy kilehelte a lelkét.

/8. A csecsemő azonban belekapaszkodott az immár halott anyába, és bőséges mennyiségű tejet szopott a melléből. Minthogy nyilvánvaló, hogy mindez Arész akaratából történt így, ezért  Bőségesnek nevezték el az istent, a kisfiút pedig, mint mondják, az Aeroposz nevet kapta. A Tegeába vezető út mellett van a Leukónisz nevű forrás. Lekóné állítólag Apheidasz leánya volt, síremléke pedig Tegea közelében található.

 

45./1. A tegeaiak azt állítják, hogy tegeatészról, Lükaón fiáról csak országukat nevezték el, a nép azonban továbbra is falvakban élt.

/2. A tegeaiak Arkadia többi népével együtt vettek részt a trójai háborúban, közösen küzdöttek a perzsák ellen, valamint a lakedaimóniak ellen, de ezen kívül önmagukban is nevezetes tetteket hajtottak végre. Ankaiosz, Lükurgosz fia – sebesülése ellenére – szembeszállt a kalüdóni vadkannal. A vadkant Atalanté nyila találta el elsőként, és ezért ő kapta meg a zsákmányból a vadkan fejét meg a bőrét.

/3. Valamennyi arkadiai közül elsőként a tegeaiak győzték le az ellenük támadó lakedaimóniakat, és sokakat foglyul is ejtettek közülük.

/4. Athéna Alea régi templomát Aleosz építette Tegeában. Később a tegeaiak hatalmas templomot emeltek Aleának. Az előbbi templomot ugyanis tűzvész pusztította el.

/5. Ez a mostani templom nagyságát tekintve és kivitelében is messze felülmúlja a Peloponnészosz összes templomát. Az első oszlopsor dór, a második korinthoszi típusú, a templomon kívül pedig ión stílusú oszlopok állnak.

/6. A bejárati oldalon a homlokzatot a kalüdóni vadkanvadászat díszíti.

 

46./1. Athéna Alea régi szobrát és a kalüdóni vadkan agyarait Augustus császár elvitte megával, miután győzelmet aratott Antonius és szövetségesei felett, akik között a mantineiaiak kivételével ott voltak az arkadiaiak is.

/2. Kétségtelenül nem Augustus volt az első, aki a legyőzöttektől fogadalmi ajándékokat és istenszobrokat vitt el; ő csupán azt cselekedte, ami ősidők óta szokás volt. Hiszen Trója elfoglalása után a görögök is felosztották egymás között a zsákmányt.

 

47./1. A Tegeában jelenleg is látható Athéna-szobor a Manthüria nevű községből származik, és a Manthüria lakói Hippia néven tisztelték, mert az isteneknek a Gigászokkal folytatott harcában Athéna egy lóvontatta harci szekéren támadt rá Enkeladoszra. Ennek ellenére egész Hellászban és a Peloponnészoszon is az Alea elnevezés honosodott meg. Athéna képmása mellett az egyik oldalon Aszklépiosz, a másikon pedig Hügieia penteléi márványból készített szobra áll.

/2. A templomban igen jelentős fogadalmi ajándékok láthatók; ezek közé tartozik a kalüdóni vadkan bőre, amelyet már erősen megviselt az idő, a szőre pedig teljesen kihullott, továbbá azok a láncok, amelyeket a spártai foglyok viseltek, amikor a tegeaiak földjein dolgoztak; némelyiket már teljesen szétmarta a rozsda. Itt őrzik Athéna szent ágyát, továbbá a tegeai Augét ábrázoló festményt, valamint a Khoirának is nevezett tegeai Marpéssza pajzsát.

/4. Nem messze a templomtól van egy földből épített sztadion, amelyben ünnepi versenyeket szoktak rendezni. Az egyik ünnepségét Athéna tiszteletére Aleaiának, a másikat Halótiának nevezik, és ezzel arra az ütközetre emlékeznek, amelyben élve fogták el a lakedaimóni sereg zömét. A templomtól északra van egy forrás, amelyről az a hír járja, hogy itt erőszakolta meg Héraklész Augét, de ez nem egyezik azzal, amit Hekataiosz mond Augéról. A forrástól mintegy három sztadionra áll Hermész Aipütosz temploma.

/5. Tegeában van Athénának egy másik szentélye is, ahol az istennőt Városvédő néven tisztelik, de ide évente csak egyszer lép be Athéna papja. A szentély neve Oltalom, mert mint mondják, Képheusz, Aleosz fia azt az ígéretet kapta ajándékba Athénától, hogy Tegea mindörökre bevehetetlen lesz. A hagyomány szerint az istennő Medusza hajából is levágott és Képheusznak adott néhány fürtöt, hogy a város bevehetetlenségét biztosítsa.

/6. Artemiszról a következő történetet beszélik. Az arkadiai Orkhomenoszban Arisztomélidasz türannosz uralkodott, beleszeretett egy tegeai leányba, valahogyan hatalmába kerítette, és Khroniosz őrizetére bízta. A leány azonban szégyenében és félelmében megölte magát, mielőtt még a türannoszhoz vitték volna, Artemisz pedig álomkép formájában Arisztomélidasz elleni merényletre bíztatta Khronioszt, aki meg is ölte a türannoszt, majd Tegeába menekült, és szentélyt emelt Artemisz tiszteletére.

 

48./1. A piactér alakja leginkább egy téglára hasonlít, és itt található „a téglalapon álló”-nak nevezett Aphrodité temploma, benne az istennő márványszobra.

/4. Tegea agoráján van egy Arész-szobor is. Történt ugyanis, hogy amikor a lakedaimóni király először tört be erre a területre, az asszonyok is fegyvert fogtak, és elrejtőztek a manapság Rejtekhelynek nevezett domb mögött. Az ütközet kezdetén összecsaptak a hadsorok, és a férfiak mindkét részről nagyszerű hőstetteket hajtottak végre.

/5. Ekkor állítólag hirtelen előrontottak a nők, és megfutamították a lakedaimóniakat. A hagyomány szerint minden más nőt felülmúlt vitézségben Marpésza, aki később fogságba esett. Őt váltságdíj nélkül szabadon engedték, de esküt kellett tennie, hogy a lakedaimóniak a jövőben soha sem fognak háborút indítani Tegea ellen, később azonban megszegte esküjét. Az asszonyok ezután a férfiak nélkül mutatták be a győzelemért járó áldozatot Arésznak, és még az áldozati állat húsából sem adtak a férfiaknak.

/7. Elithüiának, akinek temploma és szobra is áll a piactéren, a tegeaiak a „térdelő Augé” nevet adták. Azt mesélik ugyanis, hogy Aleosz azzal a paranccsal adta át a leányát Naupliosznak, hogy vigye a tengerpartra és dobja be a vízbe. A legenda szerint a leányt, mikor elvezették, térdre esett, és egy fiút szült azon a helyen, ahol most Eileithüia szentélye áll. A csecsemőt kitették a Parthenion-hegységbe, és egy szarvasünő táplálta tejével.

 

49./1. Nincs messze a piactértől a színház. A közelben bronzszobrok számára készült talapzatok sorakoznak, de a szobrok már nincsenek meg. Az egyik talapzaton olvasható epigramma szerint Philopoimén szobra is itt állt. Philopoimén emlékét a görögök részben bölcsessége, részben pedig számtalan hőstette miatt rendkívül hálásan ápolják.

/3. Testmagasságát és erejét tekintve Philopoimén a Peloponnészosz valamennyi lakóját felülmúlta, arca azonban visszataszító volt. Koszorút kínáló versenyekre nem szeretett készülni, mert méltatlannak érezte magához az edzéseket, birtokát azonban saját maga művelte, és nem hanyagolta el a vadászatot sem. Mint monják, tanulmányozta a legkiválóbb görög gondolkodók műveit, a háborúk történetét és általában mindazt, amiből hadászati ismereteket meríthetett. Epameinóndaszt tartotta élete példaképének, és mindenben az ő bölcsességét és tetteit akarta utánozni, de nem sikerült minden tekintetben utolérnie. Epameinóndasz ugyanis kiegyensúlyozott jellem volt, és nemigen gyúlt haragra, Philopoimént viszont gyakran magával ragadta az indulat.

/5. A Kleomenész vezette lakedaimóniak, és az Akhaia valamint Arkadia valamennyi városából összegyűlt sereg és az Antigonosz vezetésével őket segítő makedónok között lezajlott Szellaszai ütközetben (Kr. e. 222) Philopoimén a lovasságnál tartózkodott, de látta, hogy a csata sorsát a gyalogság fogja eldönteni, ezért maga is mintegy nehézfegyverzetű gyalogsággá vált, és önként hozzájuk csatlakozott. Derekasan küzdött, de egy ellenséges katona dárdája mindkét combját átszúrta.

/6. Jóllehet ez a sebesülés megakadályozta a mozgásban, térdre ereszkedve mégis annyira igyekezett előrejutni, hogy lábával a nagy erőlködésben eltörte a belédöfődött dárdát. Mikor a lakedaimóniak vereséget szenvedtek Philopoimén visszatért a táborba, ahol az orvosok pedig mindkét lábából kihúzták a dárdát, egyik oldalon a hegyét, másik oldalon a nyelét. Hősies viselkedéséről Antigonosz is értesült, hogy Philopoimént magával vihesse Makedoniába.

/7. Philopoiménnek azonban esze ágában sem volt elmenni vele, inkább elhajózott Kréta szigetére, ahol éppen polgárháború dúlt, és felcsapott zsoldosvezérnek. Később visszatért Megalopoliszba, és az akhájok tüstént megválasztották a lovasság fővezérének, amely az ő vezetésével Hellász legkiválóbb lovasalakulatává vált.

 

50./1. Megváltoztatta a gyalogság hagyományos fegyverzetét. Rábeszélte őket, hogy hordjanak mell- és lábvértet, és argoszi pajzs meg hosszú lándzsa legyen a fegyverük.

/2. Philopoimén lett az akhaiai haderő fővezére. A Mantineia mellett vívott csatában (Kr.e. 207) a spártai könnyűfegyverzetű gyalogság megfutamította az akháj könnyűgyalogságot. Philopoimén azonban a gyalogos phalanx segítségével visszaszorította a lakedaimóni nehézfegyverzetűeket.

/4. Philipposz, Makedonia királya, küldött néhány bérgyilkost, és megparancsolta nekik, hogy öljék meg Philopoimént. A kísérlet azonban nem sikerült, és a merénylet után Philipposz nevét egész Hellászban gyűlölettel emlegették.

/5. Később a thébaiak egy ütközetben legyőzték a megaraiakat, és már-már elfoglalták Megara falait is, de a megaraiaknak sikerült becsapniuk őket: elhíresztelték, hogy Philopoimén megérkezett Megarába, és erre a thébaiakat olyan félelem szállta meg, hogy az ostromot félbehagyva hazatértek.

/6. Philopoimén, mikor fővezérségének ideje lejárt (Kr. e. 200) ismét átkelt Kréta szigetére, és segítséget nyújtott a háborúval szorongatott gortüniaknak. Az arkadiaiak azonban nehezteltek rá, hogy hazájától távol tartózkodik, és ezért visszatért Krétáról. Éppen akkor érkezett haza, amikor a rómaiak Nabiszt készültek megtámadni.

/7. A rómaiak hajóhadat szereltek fel Nabisz ellen, és Philopoimén is részt akart venni a vállalkozásban, de mivel a hajózási dolgokban teljesen járatlan volt, egy olyan háromevezősoros hajóra szállt fel, amelynek lyukas volt az alja. Ekkor a rómaiaknak és valamennyi szövetségesüknek eszébe jutottak Homérosznak a hajókatalógusban szereplő sorai, amelyekben elmondta, hogy az arkadiaiak mennyire nem értettek a hajózáshoz.

/8. Néhány nappal a tengeri ütközet után Philopoimén és csapata kivárt egy olyan éjszakát, amikor a hold sem világított, és a sötétség leple alatt felgyújtotta a lakedaimóniak táborát.

/9. Ezután Nabisz igen kedvezőtlen helyen támadta meg Philopoimént és az arkadiakat. Az arkadiaiak, noha seregük létszámát tekintve hátrányban voltak, de igen jól értettek a hadviseléshez, Philopoimén pedig visszavonulása közben úgy rendezte el a hadsorait, hogy a legfontosabb erődítményeket nem hagyta kicsúszni a kezéből. Így aztán az összecsapás során vereséget mért Nabiszra, és minthogy az éjszaka folyamán igen sok lakedaimóni katona esett el, Philopoimén hírneve a görögök között még tovább növekedett.

/10. Később azonban Nabisz meghalt, meggyilkolták Spártában.

 

51./1. Philopoimén az alkalmat kihasználva betört Spártába, és arra kényszerítette a lakedaimóniakat, hogy lépjenek be az akháj szövetségbe. Nem sokkal később megtámadták Lakedaimónt, mert azzal vádolták a lakedaimóniakat, hogy lázadást terveznek Róma ellen. Philopoimén, noha ebben az időben hivatalosan nem viselt semmiféle tisztséget, bezáratta a támadók előtt a kapukat.

/2. Ezért a tettéért, valamint a két türannosszal szemben folytatott küzdelmekért hálából a lakedaimóniak neki ajándékozták Nabisz házát, amely több mint száz talentumot ért. Philopoimén azonban nem fogadta el az ajándékot, és azt mondta nekik, hogy ajándékaikkal inkább a legbefolyásosabb akháj vezetőket igyekezzenek megnyerni. Az akhájok később ismét fővezérükké választották Philopoimént.

/3. Ekkoriban polgárháború tört ki Lakedaimónban. Philopoimén száműzte a Peloponnészoszról azt a háromszáz embert, akik a zavargásokat okozták, a helóták közül körülbelül háromezret eladott rabszolgának és leromboltatta Spárta falait.

/5. Amikor Philopoimént nyolcadszor is megválasztották az akháj szövetség fővezérévé. Ekkoriban az akhájok valamiféle sérelemre hivatkozva Philopoimén útnak indította egy sereg élén Lükortaszt Messzéniába, hogy pusztítsa végig Messzénia földjét. Ő maga, noha már elmúlt hetvenéves, és heves láz gyötörte, szintén szeretett volna részt venni Lükortasz vállalkozásában, és ezért harmadnap ő is elindult, és hatvan lovast, illetve könnyűfegyverzetűt vitt magával.

/6. Philopoimén az egyik összecsapásban megsebesült a fején, leesett a lováról és élve a messzénéiek kezébe került. Erre Messzénében azonnal népgyűlést hívtak össze, ahol nagyon különböző, sőt olykor egymásnak teljesen ellentmondó vélemények hangzottak el.

/7. Végül mégis úgy döntöttek, hogy kivégzik (Kr. e. 183).

/8. A megalopolisziak Philopoimén csontjait hazavitték Arkadiába.

 

52./1. Ezután Hellaszban már egyetlen kiváló ember sem született, Philopoimén volt az utolsó jótevő.

 

53./1. A tegeaiak Apollónnak is emeltek szobrot. A hagyomány szerint Apollón és Artemisz mindenhol megbüntették azokat az embereket, akik a viselős állapotban bolyongó Létóra ügyet sem vetettek.

/2. A legenda szerint a két istenség Tegeában is megjelent, és Szkephrosz felkereste Apollónt, és négyszemközt beszélgetett vele. Leimón, aki Szkephosz testvére volt, azt gyanította, hogy a beszélgetés folyamán testvére őt akarja lejáratni, így aztán megtámadta és megölte Szkephroszt.

/3. Leimón e gyilkosságért azonnal meg is bűnhődött, mert Artemisz lenyilazta, majd a fiúk szülei áldozatot mutattak be Apollónnak és Artemisznek. Később azonban terméketlenség sújtotta a vidéket, és ekkor Delphoiból az az utasítás érkezett, hogy Szkephroszt meg kell siratni. Ezért aztán Apollón ünnepén többek között azzal a szertartással emlékeznek meg róla, hogy Artemisz papnője üldözőbe vesz valakit, miként azt Artemisz is tette Leimónnal.

/4. Azt is beszélik, hogy Leimón és Szkephrosz többi fiú testvére kivándorolt Kréta szigetére, és ott róluk nevezték el a városokat.

/7. Démétérnek és Korénak is van temploma Tegeában, és Karpophoroi néven tisztelik őket. A közelében áll Aphrodité szentély is. Nincs messze innen Dionüszosz két szentélye, továbbá Koré oltára, majd Apollón temploma, amelyben az isten aranyozott szobra áll.

/9. A tegeaiak az egyik oltárt az arkadiaiak közös tűzhelyének nevezték el. Itt áll Heraklész szobra is; a combján egy seb látható, melyet akkor kapott, amikor Hippokoón fiaival első csatáját vívta. Zeusz terének nevezik Tegeában azt a magaslatot, amelyen a sok oltár áll.

/10. A tegeaiak minden évben ünnepet szoktak itt rendezni. A hagyomány szerint a lakedaimóniak egyszer az ünnep idején támadták meg őket. Történetesen azonban havazott, így a lakedaimóniak fáztak, és nagyon kimerültek fegyvereik súlya alatt, míg a tegeaiak az ellenség tudta nélkül tüzet raktak, és így nem zavarta őket a hideg, majd pedig fegyvert ragadtak, szembeszálltak a lakedaimóniakkal, és állítólag győztesen kerültek ki az ütközetből.

/11. Ha Tegeából Lakónia felé indulunk, akkor megtalálhatjuk Pán és Zeusz oltárát, majd Artemisz szentélyét.

 

54./4. A Tegeából egyenesen Thüreába és a Thürea területén fekvő falvak felé vezető út legfőbb látványossága Oresztésznek, Agamemnón fiának a seremléke. A tegeaiak állítása szerint a spártaiak innen vitték el Oresztész csontjait. Manapság a sír már nem a kapukon belül található. Majd nem messze innen található egy Pán szentély és a mellette álló tölgyfa, amely szintén Pánnak van szentelve.

/5. A Tegeából Argoszba vezető úton, ha haladunk, akkor megtalálhatjuk először Aszklépiosz templomát és szobrát, majd Apollón romos szentélyét. Még tovább van egy Démétér templom és egy Dionüszosz szentély.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.