Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Thébai (és Boiótia)

2009.12.15

Boiótia

 

5. / 1. A hagyomány szerint Thébai területén először az ektének laktak, akiknek az őslakos Ógügosz volt a királyuk. Ezért van aztán az, hogy a költők többsége Thébait az ógügoszi jeltővel illeti. Az ektének népét egy járvány pusztította el, majd a területet a hüaszok és az aonok vették birtokukba. A föníciai sereg Kadmosz vezetésével legyőzte őket, a hüaszok elmenekültek, az aonoknak azonban megengedte, hogy ott maradjanak és keveredjenek a föníciaiakkal.

/2. Az aonok falvakban éltek, Kadmosz azonban várost alapított, a melynek a mai napig Kadmeia a neve. Később, amikor a város egyre növekedett, Kadmeia az alatta fekvő Thébai fellegvára lett. Kadmosz nagyszerű házasságot kötött, mert Aphrodité és Árész lányát vette el feleségül, Harmoniát. Lányai is gyarapították a hírnevét: Szemelé Zeusznak szült gyermeket, aki Dionüszosz volt, másik lánya, Inó Leukothea néven vált tengeri istennővé.  

/3. Ekhión kitűnt bátorságával a többiek közül, ezért Kadmosz őt méltatta arra, hogy vejévé fogadja. Kadmosz után fia, Polüdórosz lett a király. Thébai alapításakor Kadmosz komoly harcot vívott egy sárkánnyal, leterítette, és álmában látott isteni sugallatra másnap elvetette a sárkány fogait. A sárkányfogveteményből állig felfegyverzett katonák nőttek ki, akik rögtön megszületésük után vívni kezdtek egymással. Végül csak az öt legderekabb katona maradt életben közülük, kibékültek egymással, és Kadmosszal együtt alapították meg Thébai városát. Őket nevezik Szpartoszoknak, azaz veteménynek.

/4. Pentheusz, Ekhión fia annyira gőgös volt, hogy még Dionüszosznak sem adta meg az illő tiszteletet, ezért az isten megbüntette. Polüdórosz fia Labdakosz volt, de mivel még kisgyermek volt apja halálakor, Neükteusz kapta meg a gyámságot és a hatalmat.

/5. Őt fivére, Lükosz követte. Amikor Labdakosz felnőtt, akkor megkapta a hatalmat, de szerencsétlenségére korán meghalt, így a kisgyermek fia, Laiosz lett a király. Lükosznak újra gyámságot kellett vállalnia így és kormányzóságot.

/6. Lükosz második kormányzósága idején Amphión és Zéthosz sereget gyűjtöttek, és megtámadták Thébait. Laioszt megszöktették, Lükoszt azonban legyőzték. Uralkodásuk alatt felépítették a Kadmeia körül elterülő alsóvárost, és Thébével való rokonságuk alapján Thébainak nevezték el azt.

/7. Egyesek szerint Amphión énekelt, és saját lantjának hangjával építette fel Thébai falait.

/8. Azt állítják, hogy Amphión volt az első ember, aki lanton játszott, és erre maga Hermész tanította meg. Azért, mert Amphión volt az első, aki oltárt emelt Hermésznek, és ezért kapta tőle ajándékba a lantot.

/9. Amphión és Zéthosz háza kihalt, ekkor a thébaiak Laioszt ültették a királyi trónra.

/10.  Laiosz király feleségül vette Iokasztét, de Delphoiból azt a jóslatot kapta, hogy ha Iokasztétól gyermeke születik, akkor saját fia kezétől fog meghalni. Ezért tették ki Oidipuszt, ő azonban felnőtt, és a végzet rendeléséből megölte az apját, s feleségül vette saját anyját.

(THÉBAI MONDAKÖR)

/11.  Oidipusznak két fia született: Eteoklész és Polüneikész.

/12. A két fiú egymás keze által halt meg.

/13. A királyi méltóságot Laodamosz, Eteoklész fia örökölte. A hatalom azonban a fiú gyámjának, Kreónnak a kezébe került. Amikor Laodamosz felnőtt és elfoglalta a trónt, az argosziak serege ismét Thébai ellen vonult. Laodamasz megölte Aigileuszt, Andrasztosz fiát.

/14. Az argosziak ezután megszállták Thébait, és átadták Therszandrosznak, Polüneikész fiának. Viszont neki pusztulnia kellett Télephosz kezétől, pedig ő küzdött a leghősiesebben a görögök közül a trójai háborúban. Állítólag héroszként tisztelik.

/15. Tiszamenosz, Therszandrosz fia még gyermek volt, de a thébaiak őt tették meg királyuknak, a gyámja, Péneleosz halála után. Tiszamenosz fia, Auteszión egy isteni jóslatot követve, a dórokhoz költözött.

/16. A távozása után, Péneleósz unokáját, Damaszikhthónt választották meg királynak. Őt fia, Ptolemaiosz követte a trónon, majd Ptolemaioszt is a fia, Xanthosz, akit megöltek. így a thébaiak jobbnak látták, ha több embernek adják át az uralmat, és nem bízzák a város sorsát egyetlen vezetőre.

 

7./1. Kasszandrosz lett a király, aki Antipatrosz fia volt, ő telepítette vissza a lakosságot. Ekkor a makedón király Alexandrosz lett, és Kassandrosz hagyta, hogy a feldühödött makedónok halálra kövezzék Alexandrosz két fiát, Héraklészt és Alexandroszt.

/3. Kasszandrosz legidősebb fiát, Philipposzt, alighogy elfoglalta a trónt, sorvasztó betegség ragadta el. A következő fiú a trónon, Antipatrosz megölte a saját anyját, azért mert szerinte jobban szerette a legfiatalabb fivérét, Alexandroszt. Ezután Alexandrosz, Démétriosz támogatásával megfosztotta testvérét a hatalomtól, és megbüntette.

/6. Manapság a szentélyek kivételével az egész alsóváros lakatlan, a nép a fellegvárban lakik, amelyet ma már nem Kadmeiának, hanem Thébainak neveznek.

 

8./1.  A várostól számítva tíz stadiont kell megtenni és Démétér és Koré szent ligetéhez érkezünk. A szertartásokon újszülött malacokat engednek be a terembe, és azt állítják, hogy egy év múlva ugyanebben az időpontban majd ezek a malacok, megjelennek Dódónéban.

/2. Itt áll még a kecskeölő Dionüszosz temploma is. Egyszer ugyanis az történt, hogy az istennek bemutatott áldozat közben annyira erőt vett rajtuk a bor mámora és a szilajság, hogy Dionüszosz papját is megölték. A gyilkosság után azonban járvány tört ki a környéken, és Delphoiból azt az utasítást kapták, hogy gyógyulásuk érdekében egy ifjúsága virágában lévő fiúgyermeket kell feláldozniuk az istennek. Néhány évvel később az istenség a fiú helyett egy kecske feláldozásával is megelégedett. Itt mutogatnak egy kutat is, amelyről azt mondják, hogy az itteni kancák teljesen megvadulnak, ha ennek a vízéből isznak.

/4. Thébai régi falain szám szerint hét kapu volt, és ezek még ma is megvannak. Több ókori szerző is felsorolja a kapukat, ám ezek eltérnek egymástól. Három kapu helye nagyjából meghatározható. A többi kapu elhelyezkedése eléggé bizonytalan, sőt volt olyan kutató is, aki a puszta létezésüket is kétségbe vonta.

 

10./2. Thébaiban található egy Apollónak szentelt domb is és az egyik bejáratnál található Athéna és Hermész márványszobra.

/5. A domb közelében található egy forrás, amelyről azt mondják, hogy Árésznak van szentelve, és hogy Árész egy sárkányt rendelt a forrás őrzésére.

 

11./3.  Az egyik kapu közelében található egy asszonyokat ábrázoló dombormű is, de az egyes alakok ma már nagyon kopottak. A thébaiak ezen asszonyokat banyáknak nevezik, és azt állítják, hogy Héra küldte őket, hogy Alkméné vajúdását késleltessék. Ők valóban megpróbálták elodázni Alméné szülését, de Hisztorisz, Teiresziasz leánya becsapta őket, mert a fülük hallatára hangos örömkiáltásban tört ki, mintha Alkméné már megszülte volna a gyermekét. Így azután a becsapott banyák eltávoztak, és a gyerek megszületett.

/4. Van itt egy Heraklész-szentély is, amit Daidalosz készítette hálából. Mert amikor Krétáról elmenekült, a saját maga és fia, Ikarosz számára egy-egy csónakot készített. Daidalosz megmenekült, de Ikarosznak azonban, mivel ügyetlenül kormányzott, a legenda szerint elsüllyedt a csónakja és meghalt, holttestét a hullámok Szamosz szigetére sodorták. Héraklész, aki éppen arra járt, felismerte, és ott a helyszínen eltemette; az Égei-tengerbe nyúló egyik kis hegyfokon még a mai napig is látható a kicsi sírdomb. A szigetet és a körülötte fekvő tengert később Ikaroszról nevezték el.

/6. Thébaiban az egyik szentély oromzati szobordíszein Héraklész tizenkét munkáját ábrázolják, két munkát azonban kicseréltek.

 

12./3. A thébaiak szerint a fellegvárban, ahol most az agora van, ott állt régen Kadmosz háza. A romok között megmutatják, hogy hol volt Harmonia, illetve Szemelé hálószobája, de ez utóbbi helyre ma sem szabad senkinek sem belépnie. Azok a görögök, akik azt hiszik, hogy Harmonia mennyegzőjén a Múzsák énekeltek, ma is megtekinthetik a piactéren azt a helyet, ahol a hagyomány szerint éneklés közben az istennők álltak.

/4. Azt is beszélik, hogy amikor Szemelé szobáját villámcsapás érte, az égből a villámmal együtt egy fadarab is lehullott, amelyet azután Polüdórosz bronzveretekkel díszített, és Dionüszosz-Kadmosznak nevzett el. A közelben egy bronzból készült Dionüszosz-szobor is található.

 

16./3. Aphroditénak Thébaiban látható faszobrai olyan régiek, hogy a hagyomány szerint ezeket még maga Harmonia ajánlotta fel, és Kadmosz hajóinak fából faragott orrdíszeiből készültek. Az egyiket Urania, a másikat Pandémosz, a harmadikat pedig Aposztrophia a neve, és ezeket a jelzőket Harmonia adta Aphroditénak.

/4. Urania a tiszta, testi vágyaktól mentes szerelemre, a Pandémosz a közönséges, testi érintkezésre, az Aposztrophia pedig arra buzdít, hogy az emberek utasítsák vissza a féktelen, érzéki vágyakat és az istentelen cselekedeteket. Harmonia ugyanis sok olyan vétkes cselekedetről hallott, amelyek nem csak barbárok, de görögök között is előfordultak.

/5. Az itt található Démétér-szentélye egykor állítólag Kadmosznak és leszármazottainak volt a lakóháza. A szentélyben bronzpajzsokat is felajánlottak, amelyek a közhiedelem szerint a Leuktránál elesett lakedaimóni vezérek fegyverei voltak.

/7. Alkménének nincsen síremléke. A monda szerint ugyanis halála után kővé változott, bár a megaraiaknak más a véleményük erről. Alkméné a mítosz szerint öreg korában halt meg, testét koporsóba temették, és Héraklész gyermekei vitték a temetőbe. Zeusz azonban elküldte Hermészt, hogy vigye Alkménét a Boldogok szigetére, és adja feleségül Rhadamantüszhöz. Hermész tehát kilopta Alkménét a koporsóból, és a helyére egy követ tett. A koporsó így nagyon nehéz lett, a fiúk letették, és amikor kinyitották, csak a követ találták meg benne.

 

17./1. Található itt egy Artemisz-szentély, azt mondják, hogy ebben a szentélyben van eltemetve Antipoinosz két lánya, Androkleida és Alkisz. Egyszer ugyanis Héraklész és a thébaiak háborút akartak indítani az arkhomenosziak ellen, és azt a jóslatot kapták, hogy az ütközetben győzni fognak, ha a legelőkelőbb származású polgár hajlandó lesz saját kezével véget vetni életének. Antipoinosz dicsekedhetett a legfényesebb nevű ősökkel, de ő vonakodott attól, hogy a nép érdekében meghaljon, lányai viszont hajlandók voltak ezt megtenni, és önként végeztek magukkal; e tettükért mindmáig nagy tiszteletben részesülnek.

/2. Ez a szentély előtt egy kőoroszlán áll, és nem messze tőle található egy Apollón és egy Hermész szobor.

/3. A közelben található a fegyverkező Athéna két márványszobra. A hagyomány szerint ugyanis az istennő ezen a helyen öltötte fel a fegyvereit, amikor harcba indult az euboiaiak ellen.

/7. A hagyomány szerint az Amphión síremlékének alapját alkotó durván megmunkált kövek voltak azok a sziklák, amelyek Amphión énekének hatására követni kezdték őt. Hasonló dolgot beszélnek Orpheuszról is: őt a vadállatok követték, amikor lantjának hangját meghallották.

 

18./3. A Thébaiból Khalkisz felé vezető út mellett található Oidipusz gyermekeinek a síremlékei. A thébaiak azt mondják, hogy a többi hérosz mellett Oidipusz gyermekeinek is halotti áldozatokat szoktak bemutatni, és amikor áldoznak, a láng, sőt még a füst is kettéoszlik.

 /5. Hektórnak is van síremléke Thábaiban, méghozzá „Oidipusz kútja” közelében; a thébaiak azt állítják, hogy egy jóslat alapján hozták el Hektór csontjait Ilionból.

/6. Az „Oidipusz kútja” elnevezés onnan ered, hogy Oidipusz itt mosta le magáról a vért, miután megölte az apját.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.